Danmark

Danmark har alvorlige problemer med at følge Palermo protokollen, som vi ellers har ratificeret.  Vi straffer ofrene i stedet for menneskehandlerne og kunderne.
I Advokatnyt 18.9.2012 stod der i artiklen 'Advokaten 7 Menneskehandler eller bare handlet?'  skrevet af Anne Brandt Christensen, advokat og formand for HopeNow, følgende:
"Danmark har underskrevet og ratificeret FN-konventionen fra 2000 om grænseoverskridende organiseret kriminalitet samt den tilhørende Protokol (Palermo-protokollen) om handel med mennesker, herunder særligt kvinder og børn. Danmark har også tiltrådt Europarådets Konvention om indsatsen mod menneskehandel, som trådte i kraft i 2008. Sidstnævnte konvention er i særdeleshed relevant i en retssag, hvis man har med et menneske at gøre, som kunne være offer for menneskehandel. Artikel 26 i Europarådets Konvention og Vejledningen til Konventionen (2005) foreskriver nemlig straffrihed for kriminalitet, hvis en person er tvunget til at begå kriminalitet på grund af menneskehandel. Det betyder, at personen ikke skal erkende sig skyldig i retten, men at forsvareren i stedet påberåber sig straffrihed efter artikel 26. Men det er vanskeligt at finde rundt i praksis, for der er endnu ikke en fast procedure eller et system for, hvorledes og hvem der officielt identificerer ofre for menneskehandel. Udlændingestyrelsen er for nylig vendt rundt på en tallerken – faktisk samtidig med at Styrelsen blev underlagt Justitsministeriet – og vil ikke længere foretage identifikation af ofre, hvis der er rejst tiltale.
Det er nu i stedet domstolene, som skal træffe beslutning om, hvorvidt den tiltalte er offer for menneskehandel eller ej. Konsekvensen er, at denne ændring lægger en ganske betydelig opgave hos forsvareren i relation til at løfte beviset for, at klienten faktisk er offer for grov kriminalitet og menneskerettighedskrænkelser. Der er ej heller endnu udarbejdet retningslinjer til anklagemyndigheden for, hvornår der kan meddeles tiltalefrafald til ofre for menneskehandel for overtrædelser knyttet til, at de pågældende er handlede, eksempel­vis dokumentfalsk i forbindelse med indrejsepapirer. Dette har skabt en del forvirring og nærmest Kafkaske situationer."
   
I Danmark har vi ca 5000 prostituerede hvoraf ca halvdelen er udenlandske kvinder. I følge den sidste optælling foretaget af Service styrelsen er der ca. 2500 udenlandske kvinder i Danmark. Servicestyrelsen er netop nu (april 2011) ved at færdiggøre den seneste optælling men et minimumstal fra dem giver et tal på 3500 prostituerede. Det er så blevet udnævnt til at være det endegyldige tal hvilket er en fejl, da optællingen ikke er færdiggjort og de 3500 er et minimumstal. Rapporten kan læses her: Prostitutionens omfang og former 2010 (Notat) - Servicestyrelsen) .

Den 6.april 2011 bragte DR P4 artiklen "Flere udenlandske prostituerede i København".    "Nye tal fra Servicestyrelsen viser, at der kommer stadig flere udenlandske prostituerede til København. Størstedelen kommer fra Thailand, Rumænien og Nigeria."

Og 15.maj 2012 bragte TV2 Nyhederne: "Reden: Flere handlede kvinder."
" I 2011 havde Reden kontakt med 3625 kvinder, og det tilhørende krisecenter har aldrig været så presset på pladser­ne som nu. Til sammenligning havde reden i 2009 kontakt med 1686 handlede kvinder, skriver metroXpress.
Det er primært unge kvinder i 20'erne og 30'erne fra Rumænien og Nigeria, der kommer hertil, siger Nanna Nissen, leder af Reden International.
"Af de kvinder, vi får kontakt med, vurderer vi, at størstedelen er handlet. De har familie og børn hjemme, som de er nødt til at forsørge. De kommer fra meget fattige kår og er ofte blevet stillet et rengøringsjob eller lignende i udsigt," siger hun til metroXpress."

Dette er en foruroligende men forudsagt udvikling af den danske sexindustri. Den danske sexindustri er hverken unik eller på anden måde speciel men følger nøje udviklingen i Tyskland og Holland, da det i mange tilfælde er de samme bagmænd (organiserede kriminelle bander) der kontrollerer markedet i landene og sender kvinderne videre i systemet når de er brugt op det ene sted.
I følge en artikel i Politiken "Rumænske Prostituerede finder fliser i Vesten" er tallet ca 65% udenlandske prostituerede i Danmark. En klar indikation af, at dansk prostitutionsmiljø mere og mere nærmer sig hollandske og tyske tilstande. Se siderne for de pågældende lande.
Hvor alvorligt det er ses eksempelvis på den voksende tilgang de har oplevet i København. Hvor kvinderne før nøjedes med at holde sig til Istedgade og området omkring denne, står de nu fra Rådhuspladsen og helt til Frederiksberg Alle.  En del af grunden er, at kvinderne skal betale "fliseleje" til bagmændene, der forlanger mellem et par hundrede kroner op til 700 kr for fliselejen på de attraktive strækninger.

Og hvis man ønsker at få viden om, hvordan dansk prostitutionsbranche fungerer, er udsendelsen Prostitution og kvindehandel i Danmark skjult kamera DR 2008 god at se.


Læs også hele den gribende 200 år gamle historie om Istedgade helt frem til nutiden i BT's artikel fra d. 24. maj 2013. "Vagtskifte på Istedgades fliser"

"Men de senere år - og ikke mindst efter at prostitution i 1999 blev lovligt i Danmark - er kødmarkedet blevet mere og mere råt i den bydel, som som for flere hundrede år siden lagde de første brostensbelagte kulisser til byens gadeprostituerede.
Der er kommet nye og fremmede boller på suppen og de danske kvinder er stort set fortrængt fra området, truet væk fra fliserne af netop det stærkt stigende antal østeuropæiske og afrikanske kvinder og deres bagmænd. De er blevet truet af prisen for seksuelle ydelser, som i kraft af konkurrencen er presset helt i bund. Ikke mindst af de afrikanske kvinder.
Hos flere af dem kan man købe et blow-job for en 50er. Lidt mere end prisen på en pakke cigaretter."


De danske gadeprostituerede er af samme grund blevet presset ud fra området. Yderligere er de mange udenlandske kvinder årsag til, at priserne bliver dumpet, så kunder kan presse kvinderne til eks. et blow job - ubeskyttet - kan købes for 10 euro.

Det kan de købe af mindreårige handlede piger fra blandt andet Nigeria, der kommer til Danmark som uledsagede flygtningebørn.
Læs de to artikler af jens Høvsgaard om de mindreårige flygtningebørn, der er blevet sendt herop til prostitution af bagmænd, der har helt frit spil på asylcentrene.
ALFONSER HAR FRIT SPIL PÅ ASYLCENTRE

MINDREÅRIGE SEXSLAVER FORSVUNDET


Kvinderne er udsat for vold og voldtægt. Morgenavisen Jyllandsposten fortæller i en artikel "Prostitutionsmiljøet i Danmark - et eldorado for voldsmænd" at:
"Også de udenlandske kvinder, som Morgenavisen Jyllands-Posten har været i kontakt med, fortæller, at vold er en del af hverdagen for mange gadeprostituerede. 29-årige ”Tina” fra Nigeria oplevede i fjor at blive gennembanket og voldtaget af to mænd i København."

Dette er hverdagen for prostituerede kvinder i Danmark - det er også hverdagen for prostituerede kvinder i Holland, Tyskland, New Zealand, Australien og ethvert andet land, der  har forsøgt sig med en legalisering af prostitutionsbranchen og et forsøg på, at gøre det til et normalt erhverv.

1.april 2011 sendte CNN udsendelsen "Sex trafficking: Countries takes different approaches to same problem" hvori vi bliver sat i samme lidet flatterende bås med Amsterdam som destination for handlede kvinder. Vi bliver i samme udsendelse sammenlignet med Stockholm, hvor man kan finde 3 - 4 kvinder i deres Red Light District.
Danmark har ulovlig rufferi men lovlig prostitution.  Rufferilovene (der er to) straffelovens § 228 og 229 siger:

§ 228. Den, der

1) forleder nogen til at søge fortjeneste ved kønslig usædelighed med andre,
2) for vindings skyld forleder nogen til kønslig usædelighed med andre eller afholder nogen, der driver erhverv ved kønslig usædelighed, fra at opgive det, eller
3) holder bordel,

straffes for rufferi med fængsel indtil 4 år.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der tilskynder eller bistår en person under 21 år til at søge erhverv ved kønslig usædelighed, samt den, der medvirker til en persons befordring ud af riget, for at denne i udlandet skal drive erhverv ved kønslig usædelighed eller benyttes til sådan usædelighed, når den befordrede person er under 21 år eller uvidende om formålet.

§ 229. Den, der fremmer kønslig usædelighed ved for vindings skyld eller i oftere gentagne tilfælde at optræde som mellemmand, eller som udnytter en andens erhverv ved kønslig usædelighed, straffes med fængsel indtil 3 år eller under formildende omstændigheder med bøde.

Stk. 2. Den, der udlejer værelse i hotel eller gæstgiveri til benyttelse til erhvervsmæssig utugt, straffes med fængsel indtil 1 år eller under formildende omstændigheder med bøde.
§ 229, stk. 1 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000  (Afskaffelse af hæftestraffen)
§ 229, stk. 2 er ændret fra d. 01.07.2001 ved
lov nr. 433 af 31.05.2000  (Hæfte udgået)
§ 229 stk. 3-5 er ophævet med virkning fra d. 01.07.1999. Hidtidig formulering: Stk. 3. Med fængsel indtil 4 år straffes den mandsperson, som helt eller delvis lader sig underholde af en kvinde, der driver utugt som erhverv.
Stk. 4. Med fængsel indtil 1 år straffes den mandsperson, som imod politiets advarsel deler bolig med en kvinde, der driver utugt som erhverv. En af politiet meddelt advarsel har gyldighed for 5 år.
Stk. 5. De i stk. 3 og 4 givne straffebestemmelser finder ikke anvendelse på mandspersoner under 18 år, over for hvem kvinden har underholdspligt."   


 I følge § 228 må man altså ikke forlede (lokke, narre) andre til at  tjene penge på at prostituere sig.
Alligvel har vi kunne se en politiker optræde som glad prostitueret i en video hvor hun fortæller om alt det lækre undertøj hun kan købe fordi hun tjener en masse penge som prostitueret. Videoen optræder sammen med 4 andre på en side lavet af Sexarbejdernes interesseorganisation. I samme link bliver man opfordret til at melde sig ind i sexarbejdernes interesseorganisation og der bliver tykt ironiseret over hjælpeorganisationer som LIVa Rehab, Rederne og Svanerne.  At samme politiker ikke er i stand til at tænke over, hvad disse organisationer egentlig repræsenterer og udfører af arbejde for at hjælpe de prostituerede, der ikke synes det er så sjovt længere at være prostitueret, er meget sørgeligt. Hun har tilsyneladende ikke følt det nødvendigt - til trods for, at hun blander sig som politiker i debatten om prostitution - at undersøge hvilke skader - også de langvarige - prostitution giver, og hvorfor det er livsnødvendigt med organisationer som LIVa Rehab, Svanerne og Rederne.

Det glædelige og usædvanlige i den danske debat er at de tidligere prostituerede er en del af debatten, der ellers oftest foregår mellem prostitutionslobbyen og modstandere. Dette til trods for de meget store omkostninger, det har for dem at træde frem. Og det er meget store omkostninger. Ud over de psykiske er der trusler og chikanerier foretaget af personer, der under ingen omstændigheder ønsker, at de tidligere prostituerede skal fortælle resten af befolkningen hvilken pris man betaler for at være i prostitution. Nogle af disse kvinders fortællinger kan findes på forsiden.

Center Mod Menneskehandel har udgivet rapporten "Udenlandske kvinder i prostitution i Danmark - Migrantprostituerede og ofre for menneskehandel" der belyser kvindernes historier og de vilkår de må arbejde under. Selve rapporten er lavet 2009.
http://www.centermodmenneskehandel.dk/publikationer/center-mod-menneskehandels-publikationer-1/udenlandske-kvinder-i-prostitution-i-danmark

Der er blevet skrevet flere gode artikler om prostitution i Danmark, blandt andet flere af Terapeut og tidligere prostitueret Tanja Rahm, her til Danner Magasinet i april 2013:  "Er prostitution seksuelt frigørende? Prostitutionsdebatten raser igen. Og man skal høre meget, før ørerne falder af. Det tåbeligste, jeg har læst, er, at prostitution er seksuelt frigørende."

Og som medskribent på denne artikel:
Artikel bragt i Politiken 9. marts 2013, skrevet af Tanja Rahm, sexolog og forfatter
Alice Viola, mentor og terapeut
Christina Christensen, pædagog
Lita Malmberg, arbejdsløs socialpædagog
Pia Christensen, cand.mag.
Odile Poulsen, forfatter og psykoterapeut MFP
Alle skribenterne er forhenværende prostituerede
Det var uværdigt, voldeligt og ufrit at sælge sig selv
 "SEXKØB. Selv om hundredvis af kvinder i vores situation fortæller om de samme smertelige konsekvenser af prostitution, tæller den viden ikke i den nuværende debat, skriver seks forhenværende prostituerede

Vi er mange, der har måttet erkende, at prostitution ikke var et frivilligt og frigørende valg, men grænseoverskridende, voldeligt, ufrit. Vi mistede kontakten med os selv. For at kunne holde til det. ’Tilfredse sexarbejdere’ bliver behandlet med en sjælden ukritisk politisk korrekthed af medierne.
Journalisten i ’Bordellet’ æder jo de mange modsætninger råt. Men kvinder i prostitution er altså ikke lavet af glas. Så hvorfor skal de ikke svare på kritiske spørgsmål? Hvordan vil de f.eks. undgå at blive udnyttet af bagmænd ved hjælp af en telefondame og en vagt? Hvordan vil de få mænd til at lade være med at købe de udenlandske kvinder uden adgang til de berømte ’rettigheder’, de er jo billigere? Hvordan beskytter et fagforeningsmedlemskab mod overgreb fra sexkøberne? Hvordan er man arbejdsløs prostitueret?
Man kan jo bare stille sig ned på flisen. ’Bordellet’ giver det indtryk, at stigmatiseringen består i, at nogle er uenige i, at prostitution er et o.k. arbejde. Sexkøbernes nedladende kvindesyn omskriver de interviewede kvinder til, at de fleste da er søde mænd, der savner lidt nærhed og intimitet. "